Zarządzenie nr 110/2008 z dnia 2008-08-22

Numer 110/2008
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wydania 2008-08-22

 

zarządzenie nr 110/08
 
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
 
22 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85214 § 2030

w kwocie

188.000 zł

 
 
 
RAZEM:
 

188.000 zł

 

Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110

w kwocie

188.000 zł

 
RAZEM

                                                                                             

 
 
         188.000 zł

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   13.755.893 zł, z tego:

        dochody bieżące w kwocie 13.315.321 zł,

        dochody majątkowe w kwocie 440.572 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi:   15.020.321 zł,

wydatki bieżące w kwocie 11.877.865 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3.142.456 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.225.124 zł.

Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wójt Gminy
 
Andrzej Kwieciński


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 110/08       
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2008 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-269/08 z dn. 20.08.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 188.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 lipca 2008r. Nr IV MP 3011-51/08.

 
 
 
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13