Zarządzenie nr 114/2011 z dnia 2011-12-20

Numer 114/2011
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2011-12-20

Zarządzenie nr 114/2011


Wójta Gminy bargłów Kościelny
z dnia 20 grudnia  2011 r.

                      w sprawie  przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) zarządza się, co następuje:
 § 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w sprawach:
     1) zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
     2) zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 października 2011 r.      w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
     3) zmieniająca uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
    4) zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012”.
    5) wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,
    6)  wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013.,
    7) zmieniająca uchwałę Nr XII/134/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny.
    8) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w gminie Bargłów Kościelny,
    9) ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,
   10) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2012 r.,
   11)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.
   12) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
   13) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
   14) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
   15) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011,
   16) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016.
   17)  uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
 stanowiące załączniki Nr 1-17 do niniejszego zarządzenia.  
  § 2.  Upoważnia się :
1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt  15, 16 i 17 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                     Wójt Gminy
                Andrzej Kwieciński
2011-12-20 14:33:01

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27