Zarządzenie nr 115/2011 z dnia 2011-12-30

Numer 115/2011
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2011-12-30

Zarządzenie nr 115/2011    
 Wójta  Gminy  Bargłów  Kościelny
 30 grudnia 2011 r.

  w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281)  zarządza się co następuje:

§ .1  Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IX Sesji Rady Gminy w dniu      28 grudnia  2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  zarządzenia.                                
§ .2  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.
                                                          
§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   

                                                                             Wójt Gminy  
                                                                       Andrzej Kwieciński


2011-12-30 10:52:23

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2011
                                                                                                                                                                      Wójta Gminy Bargłów Kościelny
                                                                                                                                                                      z dnia 30 grudnia 2011 r.

W celu realizacji uchwał IX Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny podjętych w dniu 28 grudnia  2011 r. w oparciu o § 5 zasad postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz sposobu ich realizacji stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Bargłów Kościelny ustalam:
I. Organizacyjnego zabezpieczenia i opracowania harmonogramu realizacyjnego nie wymagają:
Lp.
Nr uchwały
w sprawie
Pracownik realizujący uchwałę  
Data otrzymania uchwały
Podpis pracownika
1
IX/61/2011
zmieniająca uchwałę Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Oleksiuk Joanna
30.12.2011

2
IX/62/2011
zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 października 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Orbik Jan
30.12.2011

3
IX/63/2011
zmieniająca uchwałę Nr III/12/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
Osewska Dorota
30.12.2011

4
IX/64/2011
zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012”.
Kwiecińska  Agnieszka
30.12.2011

5
IX/65/2011
wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,
Wawiórko Radosław
30.12.2011

6
IX/66/2011
 wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013.,
Wawiórko Radosław
30.12.2011

7
IX/67/2011
zmieniająca uchwałę Nr XII/134/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bargłów Kościelny.
Wawiórko Radosław
30.12.2011

8
IX/68/2011
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w gminie Bargłów Kościelny,
Osewska Dorota
30.12.2011

9
IX/69/2011
ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,

Wawiórko Radosław
30.12.2011

10
IX/70/2011
przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2012 r.,
Wawiórko Radosław
30.12.2011

11
IX/71/2011
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.
Osewska Dorota
30.12.2011

12
IX/72/2011
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
Izbicka Jolanta
30.12.2011

13
IX/73/2011
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Kasjanowicz Grzegorz
30.12.2011

14
IX/74/2011
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Grajewski Stefan
30.12.2011

15
IX/75/2011
 zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011,
Osewska Dorota
30.12.2011

16
IX/76/2011
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016.
Osewska Dorota
30.12.2011

17
IX/77/2011
uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
Osewska Dorota
30.12.2011

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27