Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 2015-10-26

Numer 119/2015
w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny położonej we wsi Bargłówka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha
Data wydania 2015-10-26

ZARZĄDZENIE NR 119/2015 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Bargłów Kościelny położonej we wsi Bargłówka oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 38, art. 39, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządza się, co następuje:

§i

Ogłasza się na dzień 12 grudnia 2015 r. godz. II00 rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka geod. nr 90/2 o pow. 0,8102 ha, która położona jest we wsi Bargłówka, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00022094/1.

§2

Ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie   na   tablicy   ogłoszeń   w   Urzędzie   Gminy   Bargłów   Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, sołectwa wsi Bargłówka,
  • publikację na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny,

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09