Zarządzenie nr 11/06 z dnia 2006-02-28

Data wydania 2006-02-28
Numer 11/06
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dręstwo w sprawie zmiany nazwy miejscowości.

Zarządzenie  Nr 11/06

Wójta gminy Bargłów  kościelny

z dnia 28 lutego 2006 roku

           w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dręstwo w sprawie zmiany nazwy miejscowości.

 

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 uchwały NR XII/134/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Dręstwo w sprawie zmiany nazwy  miejscowości.

§ 2. Konsultacje mają charakter zebrań wiejskich i stosuje się do nich uregulowania zawarte w statucie sołectwa, których konsultacje dotyczą.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w dniu 17 marca 2006 r. o godzinie 1200 w budynku remizy OSP w Dręstwie.

§ 4. Powołuje się zespół konsultacyjny w składzie:

        1. Marek Dobkowski

        2. Zbigniew Szłapak

§ 5. Konsultacje polegać będą na zasięgnięciu opinii wśród zainteresowanych mieszkańców poprzez przeprowadzenie głosowania w formie udzielenia odpowiedzi na pytanie:

           dla mieszkańców wsi Dręstwo: „Czy jesteś za zmianą nazwy wsi Dręstwo na Dreństwo”,.

§ 6. Konsultacje odbędą się na podstawie przygotowanych przez komórkę ewidencji ludności list uprawnionych do udziału w konsultacjach. Na każdym formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia, zostanie umieszczone pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji.

§ 7. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” na karcie konsultacyjnej w odpowiedniej kratce przy słowach „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

§ 8. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Dręstwo, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat (posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, wpisani do stałego rejestru wyborców).

§ 9. Osoby pominięte na listach mogą wziąć udział w konsultacjach, jeżeli udokumentują stałe zameldowanie na danym obszarze.

§ 10. Zespół konsultacyjny, o którym mowa w § 4 powołany do przeprowadzenia konsultacji sporządza dokument zawierający wyniki konsultacji, który powinien zawierać  następujące dane:

           przedmiot konsultacji,

           termin konsultacji

           ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji,

           liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji,

           liczbę osób opowiadających się „za”, „przeciw” lub wstrzymujących się” od udzielenia  odpowiedzi.

§ 11. Zespół konsultacyjny, niezwłocznie po sporządzeniu dokumentu z przeprowadzonych konsultacji ogłasza wyniki konsultacji poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.   

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 FORMULARZ KONSULTACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW WSI DRĘSTWO

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-08