Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 2007-03-30

Numer 11/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-03-30

ZARZĄDZENIE NR 11/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr II/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 19.000 zł.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę 19.000 zł, w tym:

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110

w kwocie

4.365 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4210

w kwocie

5.000 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4270

w kwocie

7.262 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4300

w kwocie

1.000 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4360

w kwocie

1.373 zł

RAZEM:

-

19.000 zł

 

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 854 rozdział 85415 § 2030

w kwocie

83.629 zł

RAZEM:

-

83.629 zł

 

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych: 

Dz. 801 rozdział 80195 § 4178

w kwocie

77.300 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4179

w kwocie

25.768 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4218

w kwocie

33.080 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4219

w kwocie

11.026 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4248

w kwocie

17.820 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4249

w kwocie

5.940 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4308

w kwocie

97.678 zł

Dz. 801 rozdział 80195 § 4309

w kwocie

32.560 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4288

w kwocie

34 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4289

w kwocie

12 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3240

w kwocie

83.629 zł

RAZEM:

-

 384.847 zł

 

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych: 

Dz. 801 rozdział 80101 § 4178

w kwocie

54.462 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4179

w kwocie

18.155 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4218

w kwocie

23.736 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4219

w kwocie

7.911 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4248

w kwocie

10.312 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4249

w kwocie

3.438 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4308

w kwocie

76.410 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4309

w kwocie

25.470 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4178

w kwocie

22.838 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4179

w kwocie

7.613 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4218

w kwocie

9.344 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4219

w kwocie

3.115 zł

Dz. 801 rozdział 80110 §  4248

w kwocie

7.508 zł

Dz. 801 rozdział 80110 §  4249

w kwocie

2.502 zł

Dz. 801 rozdział 80110 §  4308

w kwocie

21.268 zł

Dz. 801 rozdział 80110 §  4309

w kwocie

7.090 zł

Dz. 854 rozdział 85404 §  4438

w kwocie

34 zł

Dz. 854 rozdział 85404 §  4439

w kwocie

12 zł

RAZEM:

-

 301.218 zł

 

 

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Plan dochodów budżetowych wynosi:   17.672.119 zł.

2.      Plan wydatków budżetowych wynosi:   18.406.389 zł.

3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.946.940 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/07       

Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia  30 marca 2007 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK
 

 

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-94/07 z dn. 29.03.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 83.629 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI:

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 19.000 zł, którą zwiększono wydatki:

-  w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 4.365 zł
z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85404 w § 4210, 4270, 4300, 4360 o łączną kwotę 14.635 zł z przeznaczeniem na  przygotowanie lokali na potrzeby realizacji Programu „Kluby przedszkolaka na wsi” oraz na opłaty za telefon.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Programu „Akademia Jutra” w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”. Wydatki ujęte w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 219.894 zł oraz w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 81.278 zł sklasyfikowano w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”.

Dokonano przesunięcia  wydatków budżetowych w ramach działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85404 z § 4438 i 4439 w łącznej kwocie 46 zł do § 4288 i 4289 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

 

               

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-05-15

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-05-15

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-05-15