Zarządzenie nr 122/2012 z dnia 2012-01-02

Numer 122/2012
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie
Data wydania 2012-01-02

ZARZĄDZENIE NR 122/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

2 stycznia 2012 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie

Kościelnym do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 3 pkt 3 Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 - 2016 oraz § 11 pkt 2b Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1, Upoważniam Panią Agnieszkę Kwiecińską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym do:

  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012 - 2016,
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Odwołanie pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2012r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02