Zarządzenie nr 125/2015 z dnia 2015-11-27

Numer 125/2015
w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie (demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2015-11-27

ZARZĄDZENIE NR 125/2015 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie

(demontaż, transport, utylizacja)  obiektów  budowlanych  wyrobów  zawierających

azbest, znajdujących się  na   terenie   Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie uchwały Nr VII/73/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 - 2032 i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub sa wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 201 Ir. Nr 8, poz. 31) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z póżn. zm.) w związku z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując zapisy uchwały Nr VII/73/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2015-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny na lata 2015 - 2032, wprowadzam ''Zasady udzielania pomocy mieszkańcom gminy: osobom fizycznym, na usuwanie (demontaż, transport, składowanie) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, na terenie Gminy Bargłów Kościelny", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09