Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 2015-12-09

Numer 128/2015
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wydania 2015-12-09

Zarządzenie nr 128/2015

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela

kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela

mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1515 ze zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014 poz. 191 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. 2013 poz. 393 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1 Powołuję  Komisję  Egzaminacyjną dla Pani Aleksandry Bułak - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

  1. Katarzyna Szyc - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący Komisji.
  2. Andrzej Raczyło - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek Komisji.
  3. Marian Renkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym - członek Komisji.
  4. Barbara Aleksiejczyk - Ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie pedagogiki, kształcenia zintegrowanego, religii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przyrody i oligofrenopedagogiki - członek Komisji.

5.   Grażyna Ogórkis - Ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej w
zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, nauczania
początkowego i wychowania przedszkolnego, zarządzania oświatą, informatyki i
logopedii - członek Komisji.

§2 Tryb i zasady pracy określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3 Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 17 grudnia 2015 r.

§4 Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Katarzynie  Szyc  -  inspektorowi  ds.  zamówień publicznych, oświaty, kultury i promocji gminy.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-10