Zarządzenie nr 132/2012 z dnia 2012-02-10

Numer 132/2012
w sprawie powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych pomostów
Data wydania 2012-02-10

ZARZĄDZENIE NR 132/2012 WÓJTA

GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 10.02.2012 roku

w sprawie powołania Komisji ds. zezłomowania i likwidacji zdemontowanych pomostów

z plaży gminnej z miejscowości Dreństwo

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1.

1.    Powołuje się Komisję ds. zezłomowania i likwidacji (zwaną dalej Komisją)
zdemontowanych pomostów z plaży gminnej z miejscowości Dreństwo (zwanych dalej
składnikami majątku) w następującym składzie:

  1. Jan Orbik - przewodniczący,
  2. Stanisław Wasilewski - członek,
  3. Katarzyna Ostrowska - członek.

2.  W skład Komisji jako członkowie mogą być powołane dodatkowo inne osoby, jeżeli będzie
wymagać tego fachowe określenie stopnia zużycia środka trwałego.

§2.
Zadaniem Komisji jest kwalifikowanie składników majątku do likwidacji lub do sprzedaży
oraz ocena przedmiotu zgłoszonego do likwidacji w zależności od ich stanu oraz kwalifikacja
do:                                                                           o

  1. upłynnienia,
  2. likwidacji.

§3. Przeprowadzenie zezłomowania i likwidacji mienia Gminy Bargłów Kościelny, o którym mowa w § 2, odbywa się na podstawie „wniosku likwidacyjnego" (załącznik nr 1), złożonego przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie za pisemną akceptacją kierownika referatu wnioskującego.

§4.

  1. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza w 2 egzemplarzach protokół, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

3.   Zatwierdzony protokół stanowi podstawę przeprowadzenia likwidacji lub dokonania
odsprzedaży.

§5. Sprzedaż składników majątku zakwalifikowanych do odsprzedaży przeprowadza właściwy referat na podstawie protokołu, o którym mowa w § 3.

§6.

  1. Likwidacja składników majątku przeprowadza Komisja w oparciu o protokół, o którym mowa w § 4.
  2. Z przeprowadzonych czynności ujętych w ust. 1 Komisja sporządza w 2 egzemplarzach protokół likwidacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02