Zarządzenie nr 133/2012 z dnia 2012-03-06

Numer 133/2012
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2012-03-06

ZARZĄDZENIE NR 133/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady X zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. podziału gminy Bargłów Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
  2. nadania imienia Szkole Podstawowej wŁabętniku.
  3. przyjęcia programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny.
  4. wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  5. wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.
  6. wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013.
  7. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016.

- stanowiące załączniki Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02