Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 2016-02-15

Numer 143/2016
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Data wydania 2016-02-15

Zarządzenie Nr 143/2016

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

 z dnia 15.02.2016 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów

na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017, a także termin składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017, a także termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                         

                                                                                                          Andrzej Kwieciński


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 r.

- 18.03.2016 r.

19.04.2016 r.

- 22.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

21.03.2016 r.

- 24.03.2016 r.

25.04.2016 r.

- 28.04.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.04.2016 r.

W terminie jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 20ze ust. 9 ustawy o systemie oświaty

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.04.2016 r.

- 15.04.2016 r.

W terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych w

postępowaniu

uzupełniającym

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.04.2016 r.

Nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego dnia na potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym

 

 

 


 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21.03.2016 r.

- 12.04.2016 r.

20.05.2016 r.

- 25.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

13.04.2016 r.

- 18.04.2016 r.

27.05.2016 r.

- 31.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.05.2016 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.05.2016 r.

- 16.05.2016 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.05.2016 r.

 

 

 

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-02-24

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-02-24

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-02-24