Zarządzenie nr 14/2005 z dnia 2005-03-31

Data wydania 2005-03-31
Numer 14/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/2005 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

                 Dz. 854 rozdział 85415 § 2030      w kwocie                 134.090 zł

                 RAZEM:                                       -                134.090 z

 

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 6060      w kwocie                       489 zł

Dz. 854 rozdział 85415 §3260      w kwocie                 134.090 zł

RAZEM:                                            -                    134.579 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4210     w kwocie                       489 zł

                 RAZEM:                                       -                      489 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.997.731 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi: 10.444.211 zł.

                      3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 804.920 zł.

4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu  gminy  w  wysokości   260.000     stanowią następujące przychody:

 

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 120.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 140.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-28