Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 2007-05-02

Numer 14/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-05-02
ZARZĄDZENIE NR 14/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 11/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75053 § 2330      w kwocie                     4.941 zł

RAZEM:                                                  -                        4.941 zł


§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

w kwocie

3.375 zł

w kwocie

66 zł

w kwocie

9 zł

w kwocie

387 zł

w kwocie

1.050 zł

w kwocie

54 zł

w kwocie

100 zł

w kwocie

2.944 zł
_
7.985 zł

Dz. 750 rozdział 75053 § 3030 Dz. 750 rozdział 75053 § 4110 Dz. 750 rozdział 75053 § 4120 Dz. 750 rozdział 75053 § 4170 Dz. 750 rozdział 75053 § 4210 Dz. 750 rozdział 75053 § 4300 Dz. 751 rozdział 75109 §4210 Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 RAZEM:

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75109 § 4170      w kwocie                        100 zł
Dz. 801 rozdział 80113 § 4300      w kwocie                    2.944 zł
RAZEM:                                                  -                        3.044 zł


§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   17.398.590 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi:   18.132.860 zł.

3.             Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.956.876 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14/07

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 02 maja 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

DOCHODY:

Na podstawie Umowy R/G Nr 3/07 zawartej w dniu 25 kwietnia 2007 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Bargłów Kościelny zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową w Dz. 750 - „Administracja publiczna", rozdziale 75053 § 2330 o kwotę 4.941 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

WYDATKI:

Dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach działu 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa",

rozdz. 75109 z § 4170 w kwocie 100 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach działu 801 - „Oświata i wychowanie", z rozdz. 80113 § 4300 w kwocie 2.944 zł do rozdz. 80195 § 4300 z przeznaczeniem na prace porządkowe wokół Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym (karczowanie drzew, równanie terenu).

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04