Zarządzenie nr 150/2012 z dnia 2012-06-20

Numer 150/2012
w sprawie :powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wydania 2012-06-20

Zarządzenie nr 150/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

zdnia20.06.2012r

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:§1

Powołuje się „Komisję Egzaminacyjną" do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę                             -   Przewodniczący
  2. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty                                             -       Członek
  3. Dyrektor szkoły , w której nauczyciel jest zatrudniony                 -       Członek
  4. Dwaj Eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Członkowie

§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydanie nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z wzorem i zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Przyjmuje się „Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§4 Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 11.07.2012r

§5 Komisja o której mowa w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia egzaminu.

§6 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02