Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 2007-05-02

Numer 15/2007
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
Data wydania 2007-05-02

ZARZĄDZENIE NR 15/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia 02 maja 2007 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz. 1337, )  zarządza się co następuje:

 

§ 1. Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na IV Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  zarządzenia.                                          

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załącznika.

                                                         

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy 

Andrzej Kwieciński  Załącznik  Nr 1 do zarządzenia Nr 15/07

                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 02 maja 2007 r.

 W celu realizacji uchwał IV sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny podjętych w dniu  26 kwietnia 2007 r. w oparciu o § 5 zasad postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy oraz sposobu ich realizacji stanowiących zał. nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Bargłów Kościelny ustalam:

I. Organizacyjnego zabezpieczenia i opracowania harmonogramu realizacyjnego nie wymagają:

 

Lp.

Nr uchwały

w sprawie

Pracownik realizujący uchwałę 

Data otrzymania uchwały

Podpis pracownika

1.

IV/31/07

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Korzun Dorota

02.05.2007 r.

 

2.

IV/32/07

upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów dotyczących Projektu „Akademia Jutra”

Korzun Dorota

02.05.2007 r.

 

3.

IV/33/07

programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 .

Grajewski Tomasz

02.05.2007 r.

 

4.

IV/34/07

zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007

Korzun Dorota

02.05.2007 r.

 

        

                       

Wójt  Gminy

 

Andrzej Kwieciński  

 

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-05-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-05-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-05-18