Zarządzenie nr 164/2012 z dnia 2012-08-07

Numer 164/2012
w sprawie :powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wydania 2012-08-07

Zarządzenie nr 164/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

zdnia07.08.2012r

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się „Komisję Egzaminacyjną" do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.    Przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę - Radosław Wawiórko -

Przewodniczący

  1. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty -     Alina Wąż                      -    Członek
  2. Dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony -Marian Renkiewicz

-    Członek

4.    Dwaj Eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania:

  • Bogacewicz Bogusław                                                               -    Członek
  • Radosław Wojciech Mazurek                                                    -     Członek

§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydanie nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z wzorem i zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§3.

Przyjmuje się „Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§4 Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 24.08.2012r

§5 Komisja o której mowa w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia egzaminu.

§6 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02