Zarządzenie nr 17/2005 z dnia 2005-04-12

Numer 17/2005
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2005-04-12

ZARZĄDZENIE NR 17/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny,

2)    opłaty administracyjnej,

3)    wprowadzenia  Regulaminu  określającego  tryb  i  kryteria przyznawania nagród  dla

nauczycieli   ze   specjalnego   funduszu   nagród   za   ich   osiągnięcia   dydaktyczno-wychowawcze,

4)    powołania Komisji ds. zmian w Statucie Gminy Bargłów Kościelny,

5)    ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny,

6)    zmian w budżetu Gminy,

stanowiące załączniki Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1.  Skarbnika   Gminy  do  przedstawienia  w  czasie   obrad   sesji   projektu   uchwały wymienionej w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-28