Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 2007-05-18

Numer 17/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-05-18

ZARZĄDZENIE NR 17/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 11/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 gradnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 8.910 zł.

2. Zwiększyć wydatki o kwotę 8.910 zł, w tym:
Dz. 801 rozdział 80195 § 4300      w kwocie
                     8.910 zł

RAZEM:                                                  -                        8.910 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 010 rozdział 01095 § 2010      w kwocie                   57.993 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2030      w kwocie                   17.399 zł

RAZEM:                                                  -                      75.392 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

 

Dz. 010 rozdział 01095 § 4210

w kwocie
420 zł

Dz. 010 rozdział 01095 § 4300

w kwocie
504 zł

Dz. 010 rozdział 01095 § 4430

w kwocie
56.855 zł

Dz. 010 rozdział 01095 § 4740

w kwocie
214 zł
Dz. 750 rozdział 75053 § 4410
w kwocie
53 zł

Dz. 750 rozdział 75053 § 4740

w kwocie
220 zł

Dz. 751 rozdział 75109 § 4210

w kwocie
98 zł
Dz. 751 rozdział 75109 § 4740
w kwocie
236 zł

Dz. 854 rozdział 85404 § 4758

w kwocie
1.377 zł


Dz. 854 rozdział 85404 § 4759      w kwocie Dz. 852 rozdział 85295 § 3110      w kwocie

RAZEM:

459 zł 17.399 zł 77.835 zl


Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

kwocie
249 zł
kwocie
24 zł
kwocie
22 zł
kwocie
3 zł
kwocie
100 zł
kwocie
209 zł
kwocie
1.377 zł
kwocie
459 zł
_
2.443 zł

Dz. 750 rozdział 75053 § 4210 Dz. 750 rozdział 75053 § 4300 Dz. 751 rozdział 75109 § 4110 Dz. 751 rozdział 75109 § 4120 Dz. 751 rozdział 75109 § 4300 Dz. 751 rozdział 75109 § 4410 Dz. 854 rozdział 85404 § 4218 Dz. 854 rozdział 85404 § 4219 RAZEM:


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.              Plan dochodów budżetowych wynosi:   17.473.982 zł.

2.              Plan wydatków budżetowych wynosi:   18.208.252 zł.

3.              Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.014.869 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do mniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 17/07

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 18 maja 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-127/07 z dn. 27.04.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność § 2030 o kwotę 17.399 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FBII.MD.30i1-158/07 z dn. 10.05.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 rok w Dz. 010 — Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095- Pozostała działalność § 2010 o kwotę 57.993 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

WYDATKI:

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8.910 zł, którą zwiększono wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie", rozdz. 80195 -Pozostała działalność § 4300 z przeznaczeniem na prace porządkowe wokół Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.

Dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach działu 750 - „Administracja publiczna", rozdz. 75053 — Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z § 4210 i 4300 w łącznej kwocie 273 zł do § 4410 i 4740 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach działu 751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 334 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny i przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w ramach działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z § 4218 i 4219 w łącznej kwocie 1.836 zł do § 4758 i 4759 z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04