Zarządzenie nr 182/2012 z dnia 2012-10-23

Numer 182/2012
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2012 roku
Data wydania 2012-10-23

Zarządzenie nr 182/2012

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 23 października 2012 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za III kwartał 2012 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


  • Nr 1

do Zarządzenia Nr 182/2012

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 23 październik 2012 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2012 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-IX

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

17 076 405,00

13 279 990,61

77,77

1. Dochody bieżące

17 032 422,00

13 236 007,77

77,71

2. Dochody majątkowe

43 983,00

43 982,84

100,00

II. WYDATKI

15 840 965,00

11 014 442,76

69,53

1. Wydatki bieżące

15 550 430,00

10 927 044,79

70,27

2. Wydatki majątkowe

290 535,00

87 397,97

30,08

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

1 235 440,00

2 265 547,85

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-1 235 440,00

-586 262,90

-

1. Przychody ogółem, z tego:

530 000,00

737 817,10

139,21

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

530 000,00

737 817,10

139,21

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 765 440,00

1 324 080,00

75,00

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 765 440,00

1 324 080,00

75,00

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-01-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-01-04