Zarządzenie nr 189/2013 z dnia 2012-11-13

Numer 189/2013
w sprawie przygotowań^ projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2012-11-13

ZARZĄDZENIE NR 189/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie przygotowań^ projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały, która wniesiona będzie pod obrady XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawie:

 1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.    ,
 3. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 4. przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
 6. uchylenia uchwały Nr I/7/98 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 października 1998 r. w sprawie sposobu wypełnienia obowiązku Gminy wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 7. przyjęcie zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.
 8. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
 9. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2013 roku.

 

 1. wprowadzenia zmian w Planie Rozboju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny.
 2. wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Bargłów Kościelny na lata 2007-2013
 3. przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020".
 4. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016.

stanowiące załączniki Nr 1-14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18