Zarządzenie nr 18/2005 z dnia 2005-04-14

Numer 18/2005
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2005-04-14

ZARZĄDZENIE NR 18/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny nadanym Zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  W § 6 pkt. 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„ d) stanowisko pracy ds. organizacyjnych",

2) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 29. Do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych, podległego Sekretarzowi Gminy należy:

1)   obsługa sekretariaru Urzędu Gminy,

2) udzielanie informacji w sprawach:

a)    z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej,

b)   dotyczących   środków   pochodzących   z   Unii   Europejskiej,   przeznaczonych   na dofinansowanie produkcji rolnej,

c)   dotyczących udzielania pomocy materialnej uczniom,

3) wystawianie zaświadczeń w sprawach dotyczących podatków i opłat".

3) Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-02-28