Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 2007-05-28

Numer 18/2007
w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 r.
Data wydania 2007-05-28
ZARZĄDZENIE NR 18/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 r.

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Bargłów Kościelny podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

§1.1. Plan dochodów po dokonanych zmianach na 2006r. wynosi 12.974.225zł, wykonanie na 31.12.2006 r. - 12.956.991,26 zł, co stanowi 99,87%.

2.      Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2006r. wynosi 14.334.575 zł, wykonanie na 31.12.2006 r. - 13.602.145,28 zł, co stanowi 94,89%.

3.      Deficyt budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynosi 645.154,02 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 1.573.950,47 zł.

5.      Rozchody budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 201.100,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 1.395.300 zł, co stanowi 10,77% w stosunku do dochodów wykonanych za 2006 r.

§ 2. Zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych nie wystąpiły na dzień 31.12.2006 r.

§3.1. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - w 2006 r. gmina nie otrzymała.

2. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2006 r.: a) Powiat Augustowski - 143.736,77 zł. § 4. Poręczeń i gwarancji w 2006 roku nie udzielano.

§ 5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W 2006 roku nie udzielano pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

§ 7. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/07

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 maja 2007 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,

KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE

PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA:

Nietupski Jerzy   - w tym umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 693,00 zł z powodu zdarzenie losowego

2.                Garncarek Przemysław

3.                Zarzecki Zbigniew i Dorota

4.                Derda Ignacy

5.                Pycz Józef

6.                Jarosz Czesław

7.                Balcewicz Wiesław

8.                Ostrowska Zofia

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04