Zarządzenie nr 191/2009 z dnia 2009-11-25

Numer 191/2009
Data wydania 2009-11-25
ZARZĄDZENIE NR 191/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 25 listopada 2009r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) zarządza się, co następuje:
§1.1. Genę jednorazowego wywozu nieczystości starych zgromadzonych w:
1) Pojemnikach SM-110 do 2 sztuk usytuowanych w jednym gospodarstwie, ustala się na
8,28 zł brutto,
2)   W pojemniku SM -1100 usytuowanych na posesjach na 25,00 zł brutto,
3)   Opłatę za każdy wystawiony worek z odpadami nie segregowanymi na kwotę 2 zł brutto.
2. Ustala się cenę za przyjęcie nieczystości stałych na gminne wysypisko:
1)   14,00 zł brutto jednorazowe dostarczenie samochodem osobowym z przyczepą
2)      24,00 zł brutto jednorazowe dostarczenie samochodem ciężarowym oraz ciągnikiem.
§ 2. Wykonanie    zarządzenia   powierza   się    Kierownikowi    Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 20 lOr.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01