Zarządzenie nr 194/2009 z dnia 2009-12-18

Numer 194/2009
w sprawie :przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2009-12-18
ZARZĄDZENIE NR 194/09 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.llll,Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą  pod obrady XXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:
1)   w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
2)   zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo,
3)   przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza,
4)   w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
5)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
6)   wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w celu budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka i Sztabin,
7)   regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,
8)   uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
9)   aktualizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012",
10)  przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2010 r.
11) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009.
12)  uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010,
stanowiące załączniki Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :
1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 11 i 12 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01