Zarządzenie nr 194/2013 z dnia 2012-11-26

Numer 194/2013
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2012-11-26

ZARZĄDZENIE NR 194/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2D05 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 f. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Z2012 r. poz. 567) zarządza się co następuje:

§ .1     Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIII Sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ .2 Wykonanie   zarządzenia powierza  się  osobom  wymienionym  w  odnośnych  kolumnach załącznika.

§ .3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18