Zarządzenie nr 200/2012 z dnia 2012-12-21

Numer 200/2012
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2012-12-21

ZARZĄDZENIE NR 200/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały, która wniesiona będzie pod obrady XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawie:

 1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
 7. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 8. zmiany uchwały Nr XII 1/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,
 9. zmiany uchwały Nr XI11/108/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2013 roku.

 

 1. wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018.
 2. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
 3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016.
 4. uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013,

stanowiące załączniki Nr 1-13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18