Zarządzenie nr 201/2010 z dnia 2010-01-15

Numer 201/2010
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w GminieBargłów Kościelny na rok 2010
Data wydania 2010-01-15
ZARZĄDZENIE NR 201/2010 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 15 stycznia 2010 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie
Bargłów Kościelny na rok 2010

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430),
§ 1. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się w części lub całości między innymi:
2. opłaty   za kształcenie   pobierane   przez   szkoły   wyższe   i   zakłady kształcenia nauczycieli
3. opłaty   za  kursy  kwalifikacyjne   i   doskonalące,   seminaria   oraz   inne   formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły
4. kursy z zakresu zarządzania oświatą kadry kierowniczej
5. kursy komputerowe dla nauczycieli informatyki
6. doskonalenie kadry    kierowniczej nauczycieli z zakresu    reformy    edukacji oraz wdrażania nowych kierunków kształcenia
7. inne formy ustalone przez rady pedagogiczne szkół
8. organizację doradztwa metodycznego
§ 2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.
§ 3. Wysokość dopłat do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli kształcących się na kierunkach uznanych przez dyrektorów za priorytetowe stanowić będą w roku 2010 do 40 % ponoszonych kosztów przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 300,00 zł na semestr.
§ 4. Ustala się, że nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego na kształcenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr oraz dowodu dokonania wpłaty.
§ 5. Dyrektor szkoły wniosek o własne doskonalenie zawodowe  przedkłada Wójtowi celem uzyskania akceptacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-03-01