Zarządzenie nr 206/2013 z dnia 2013-01-02

Numer 206/2013
w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do zaciągania zobowiązań.
Data wydania 2013-01-02

ZARZĄDZENIE NR 206/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

02 stycznia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do

zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 3 pkt 2 Uchwały Nr XIV/125/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 - 2016 oraz § 13 pkt 2b Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Beatę Krupińską - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym do:

  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XIV/125/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 - 2016,
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Odwołanie pełnomocnika lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18