Zarządzenie nr 208/2010 z dnia 2010-03-24

Numer 208/2010
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2010-03-24

ZARZĄDZENIE NR 208/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)         udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny,

2)    zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dreństwo,

3)         przyjęcia „ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 ",

 

4)   zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bargłów Kościelny,

5)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie remontu sali szpitalnej na Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

7)        zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 7 wraz z uzasadnieniem potrzeb jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07