Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 2007-05-28

Numer 20/2007
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny
Data wydania 2007-05-28

ZARZĄDZENIE NR 20/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 maja 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 32/2004r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Bargłów Kościelny wprowadza się następujące zmiany:

1.   Po § 17 Regulaminu dodaje się §17a, w brzmieniu:„§ 17a. 1. Pracownicy urzędu
zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają ocenom kwalifikacyjnym na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

2.     Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego
pracownika według zależności służbowej ustalonej w Schemacie Organizacyjnym Urzędu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Pierwszego omówienia z pracownikiem zatrudnionym przed 20 marca 2007r na stanowisku
urzędniczym:

1) sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym

stanowisku pracy oraz ustawowych obowiązków każdego pracownika samorządowego,

2) wyboru kryteriów oceny oraz określenia terminu sporządzenia oceny na piśmie i

przekazania ocenianemu pracownikowi kopii zatwierdzonego „Arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego"dokonuje się do 31 maja 2007r.

Pierwszą ocenę kwalifikacyjna pracowników Urzędu za okres od 1 czerwca 2007r roku do 30 września 2007r przeprowadza się do dnia 10 października 2007r.

Dalsze okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata.

 

Termin oceny może ulec przyspieszeniu w razie zmiany stanowiska pracy ocenianego pracownika lub istotnej zmiany zakresu obowiązków.

Kryteria wyboru oceny mogą ulegać zmianom przy kolejnych ocenach pracownika, jednak w przypadku uzyskania przez pracownika oceny negatywnej, kolejnej oceny dokonuje się zgodnie z poprzednio ustalonymi kryteriami.

Zatwierdzenie wybranych kryteriów oceny dokonuje Wójt.

9.   Podczas rozmowy oceniającej, przeprowadzanej nie wcześniej niż na 7 dni przed
sporządzeniem oceny na piśmie, przełożony i pracownik omawiają w sposób szczegółowy

wykonywanie obowiązków, w okresie za który pracownik jest oceniany, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełniania przez niego ustalonych kryteriów oceny.

10. W trakcie rozmowy oceniającej należy :

-omówić pracę i konkretne zachowania pracownika, a nie jego osobowość,

- unikać porównania pracownika do pracy innych osób zatrudnionych w Urzędzie.

Ustalenia wynikające z rozmowy oceniającej winny stanowić oparcie dla wspólnego wypracowania wyników możliwości poprawy sytuacji oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z czynności omówienia sposobu realizacji obowiązków oraz wyboru kryteriów oceny a także z rozmowy bezpośrednio poprzedzającej sporządzenie oceny na piśmie bezpośredni przełożony sporządza protokół odzwierciedlający przebieg rozmowy, a w szczególności ustalenia dokonane w trakcie.

Protokół podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik. Ewentualną odmowę podpisu protokołu przez pracownika należy omówić w protokole. Protokół władcza się do akt pracownika.

14.W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny, natomiast nie udziela się informacji o ocenie pracownika osobom nie upoważnionym.

15 .Odwołanie od oceny, zawierające uzasadnienie, pracownik może wnieść do Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 7 dni od doręczenia oceny.

16. Odwołanie w powyższym trybie wnosi się także w przypadku gdy obowiązki bezpośredniego przełożonego realizuje Wójt.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny do wdrożenia postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-05

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-05

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-05