Zarządzenie nr 20/2010 z dnia 2010-12-03

Numer 20/2010
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabętnik.
Data wydania 2010-12-03

ZARZĄDZENIE NR 20/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 03 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łabętnik.


Na podstawie art. 30 ust. ł ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust.l Statutu Sołectwa Łabętnik uchwalonego uchwałą nr 111/40/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Łabętnik celem dokonania wyboru Sołtysa na kadencję 2010-2014.
§ 2. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Łabetniku, w dniu 20.12.201 Or. o
godz. 1500.
§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Stanisława Wasilewskiego, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród
uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Stanisławowi Wasilewskiemu pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na strome internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27