Zarządzenie nr 211/2010 z dnia 2010-04-27

Numer 211/2010
w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
Data wydania 2010-04-27

ZARZĄDZENIE NR 211/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) oraz § 7 pkt 1 i § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym w rachunku bieżącym w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi ze środków budżetowych w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 3. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07