Zarządzenie nr 211/2013 z dnia 2013-01-10

Numer 211/2013
w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Kamionka Stara.
Data wydania 2013-01-10

                                                   Zarządzenie nr 211/2013

                                                                                 Wójta Gminy bargłów kościelny

z dnia 10 stycznia 2013 r.

 

                      w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Kamionka Stara.

          

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Kamionka Stara uchwalonego uchwałą Nr III/34/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003 r. zarządzam, co następuje:

 § 1. W związku ze złożoną przez Panią Annę Korzep rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Kamionka Stara, zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionka Stara celem dokonania wyboru Sołtysa.

 

§ 2. Zebranie odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym w dniu 24 stycznia 2013 roku o godz. 1100

 

§ 3. Do obsługi zebrania wyznaczam Panią Jolantę Izbicką - pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

 

§ 4. Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

                                     

                                                      Wójt

                                                             Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-01-11

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-01-11

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-01-11