Zarządzenie nr 213/2010 z dnia 2010-04-30

Numer 213/2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki
Data wydania 2010-04-30

ZARZĄDZENIE NR 213/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki

 

Publicznej w Bargłowie Kościelnym

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (takst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316) .Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za rok 2009, na które składa się:

a)      bilans na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 945,11 zł,

b)  rachunek zysków i strat za okres   od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.369,37 zł,

c)      informacja dodatkowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07