Zarządzenie nr 216/2013 z dnia 2013-02-14

Numer 216/2013
w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Stara.
Data wydania 2013-02-14

ZARZĄDZENIE NR 216/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kamionka Stara.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Kamionka Stara uchwalonego uchwałą Nr III/34/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną przez Panią Annę Korzep rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Kamionka Stara oraz złożone rezygnacje przez członków Rady Sołeckiej zwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamionka Stara celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

§ 2. Zebranie odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym w dniu 28 lutego 2013 roku o godz. 1100

§ 3. Do obsługi zebrania wyznaczam Panią Jolantę Izbicka- pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4. Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18