Zarządzenie nr 217/2010 z dnia 2010-05-25

Numer 217/2010
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2010-05-25

ZARZĄDZENIE NR 217/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 25 maja 2010 r.

 

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146) zarządza się co następuje:

§ .1     Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2010 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do zarządzenia.

§ .2       Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

§ .3       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07