Zarządzenie nr 218/2013 z dnia 2013-03-15

Numer 218/2013
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-03-15

ZARZĄDZENIE NR 218/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny.

3)   wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki

  1. zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020".
  2. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
  3. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.
  4. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
  5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016. - stanowiące załączniki Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18