Zarządzenie nr 220/2010 z dnia 2010-05-31

Numer 220/2010
Data wydania 2010-05-31

Zarządzenie nr 220/10

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 31 maja 2010 roku

                                                                w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2009 rok

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 220/10

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wójta Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        z dnia 31 maja 2010 roku

 

Roczna informacja za 2009 rok

 

 

A. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

2009 rok

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

16 257 204

16 131 845,77

99,23

1. Dochody bieżące

14 554 054

14 428 695,84

99,14

2. Dochody majątkowe

1 703 150

1 703 149,93

100,00

II. WYDATKI

19 913 890

18 787 053,44

94,34

1. Wydatki bieżące

13 257 829

12 385 498,66

93,42

2. Wydatki majątkowe

6 656 061

6 401 554,78

96,18

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

-3 656 686

-2 655 207,67

 

IV. FINANSOWANIE (1-2)

3 656 686

3 656 686,41

 

1. Przychody ogółem, z tego:

3 986 775

5 786 775,41

 

1.1. kredyty i pożyczki

3 500 089

5 300 089,00

w tym krótkoterminowe:

1.800.000,00

 

1.2. obligacje

-

-

 

1.3. prywatyzacja majątku

-

-

 

1.4. inne źródła

486 686

486 686,41

 

2. Rozchody ogółem, z tego:

330 089

2 130 089,00

 

2.1. spłaty kredytów i pożyczek

330 089

2 130 089,00

w tym krótkoterminowe:

1.800.000,00

 

2.2. wykup obligacji samorządowych

-

-

 

2.3. inne cele (założone lokaty na koniec okr.spr.)

-

-

 

 


 

B. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt  2:

- dochody: 1 767 913,42 zł

- wydatki:  1 767 913,42 zł

 

C. Zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4:

- nie wystąpiły na dn. 31.12.2009 r.

 

D. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

* dotacje otrzymane:

- Samorząd Województwa Podlaskiego: 4 000,00 zł

* dotacje udzielone:

- Starostwo Powiatowe w Augustowie: 637 512,80 zł

- Miasto Augustów: 6 580,00 zł

- Samorząd Województwa Podlaskiego: 1 248,79 zł

 

E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

- w 2009 roku nie udzielono

 

F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

 1. Ostrowski Czesław
 2. Cebeterewicz Jan –  w tym umorzenie  w kwocie 632,00 zł ,  przyczyna-   ważny interes podatnika
 3. Siemiaszko Zygmunt –  w tym umorzenie  w kwocie  979,00 zł ,  przyczyna- ważny interes podatnika
 4. Kurzyna Krystyna –  w tym umorzenie  w kwocie 718,00 zł,   przyczyna-  ważny interes podatnika
 5. Zalewski Tadeusz- w tym umorzenie odsetek  w kwocie  13.157,30 zł , przyczyna – ważny interes podatnika
 6. Bagiński Jarosław
 7. Gulan Krzysztof
 8. Balcewicz Wiesław
 9. Ziarko Józef
 10. Królczyk Tomasz
 11. Kondratowicz Zygmunt
 12. Kwieciński Andrzej
 13. Łaniewski Ryszard
 14. Skorupa Artur
 15. Skorupa Stanisław
 16. Jarosz Czesław
 17. Karpiński Witold
 18. Romanowski Jan
 19. Wronko Jan
 20. Strękowski Leszek
 21. Grajewski Walerian
 22. Korzun Krzysztof
 23. Klekotko Jacek
 24. Grycz Władysław
 25. Ziarko Wojciech
 26. Ziarko Marek
 27. Ziarko Jarosław
 28. Lasota Andrzej
 29. Roszkowski Zbigniew
 30. Skowroński Arkadiusz
 31. Piętko Iwona
 32. Andrzejczyk Mirosław
 33. Bronakowski Tomasz
 34. Andrzejczyk Jarosław
 35. Duda Henryk
 36. Dymek Adam
 37. Kubeł Jerzy
 38. Drozd Edyta
 39. Bućko  Janusz
 40. Bućko Mieczysław
 41. Chmielewski Józef
 42. Dobrzyński Waldemar
 43. Formejster Jacek
 44. Karpiński Jerzy
 45. Doliwa Sylwester
 46. Leńkowski Jan
 47. Zalewski Karol
 48. Grochowski Dariusz
 49. Owcarz Jan
 50. Skowroński Jarosław
 51. Zawadzka Bożena
 52. Pycz Józef
 53. Skorupa Lech
 54. Skowroński Remigiusz
 55. Jagłowski Jan
 56. Kozłowski Andrzej
 57. Mordaszewski Piotr
 58. Olszewski Kazimierz
 59. Gnat Krzysztof
 60. Dąbrowski Józef
 61. Grosman Jarosław
 62. Mieczkowski Robert
 63. Poracki Andrzej
 64. Szeląg Marian
 65. Oleksy Saturnin
 66. Górowski Józef
 67. Denert Jan
 68. Sokołowski Marian
 69. Boniecki Mieczysław
 70. Sołtys Bogdan
 71. Gorajewska Danuta
 72. Andruszkiewicz Ryszard
 73. Wysocki Jarosław
 74. Koniecko Jacek
 75. Łukawski Konstanty
 76. Rozmysłowicz Mariusz
 77. Rozmysłowicz Edward
 78. Sierzputowski Tadeusz
 79. Wawiórka Kazimierz
 80. Wiśniewski Wojciech
 81. Wawiórko Radosław
 82. Arciszewski Konrad
 83. Bronakowski Dariusz
 84. Dobkowski Waldemar
 85. Gulan Tadeusz
 86. Kaczyński Mirosław
 87. Sobotko Teresa
 88. Karpiński Wiesław
 89. Skorupa Jerzy
 90. Bartoszewicz Romuald
 91. Ciborowski Lech
 92. Kleszczewski Tadeusz
 93. Łukawski Andrzej
 94. Prostko Tomasz
 95. Wielgat Adam
 96. Sobotko Krzysztof
 97. Karwowski Józef
 98. Wasilewski Wiesław
 99. Pieńczykowska Magdalena

100.                     Berner Sławomir

 1. Budziński Marek
 2. Leńkowski Czesław
 3. Suska Mieczysław
 4. Drejer Ryszard
 5. Mikołajczyk Marek
 6. Wendrzycki Arkadiusz
 7. Mikołajczyk Mariusz
 8. Dorf Krzysztof
 9. Modzelewski Ryszard
 10. Stankiewicz Stanisław
 11. Cebeliński Jacek
 12. Brodowski Jerzy
 13. Brodowski Tadeusz
 14. Czyżewski Kazimierz
 15. Oleksy Zbigniew
 16.  Sikora Stanisław
 17. Wysocki Jan
 18. Zajkowski Tadeusz
 19. Grabowski Marek
 20. Szczesny Waldemar
 21. Gnatowski Janusz
 22. Mieczkowski Jan
 23. Olszewski Jan
 24. Sikora Jarosław
 25. Sobolewski Marek
 26. Warchoł Edward
 27. Bronakowski Szczepan
 28. Grygo Jerzy
 29. Gugało Antoni
 30. Kotowski Adam
 31. Kunda Zbigniew
 32. Łapszys Wiesław
 33. Mikucki Damian
 34. Sentkowski Szczepan
 35. Woźnicki Dariusz
 36. Siemiaszko Mirosław
 37. Budziński Krzysztof
 38. Grygo Andrzej
 39. Faszcza Paweł
 40. Miller Andrzej
 41. Sienkiewicz Bogdan
 42. Malinowski Wincenty
 43. Piotrowski Jacek
 44. Piotrowski Stanisław
 45. Mitros Jan
 46. Boguszewski Paweł
 47. Bućko Janusz
 48. Bronakowski Czesław
 49. Kunda Zbigniew
 50. Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” –  w tym umorzenie w kwocie 19.886,00 zł oraz odsetki  w kwocie  399,00 zł ,  przyczyna - ważny interes podatnika i publiczny
 51. Usługi Transportowe Handel – Import – Export, Ignacy Derda      

 

 

 

G. Wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

 

1. Usługi Transportowe Handel – Import – Export, Ignacy Derda

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2010-06-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2010-06-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2010-06-01