Zarządzenie nr 222/2010 z dnia 2010-06-07

Numer 222/2010
w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Data wydania 2010-06-07

ZARZĄDZENIE NR 222/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 07 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 pkt 2 i § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2009 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2010 roku pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.592.305 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze" oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2007-2013.

§ 2. Spłata planowanej pożyczki nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy - ze środków przyznanej pomocy finansowej, uwzględnionych w budżecie Gminy na 2010 rok.

§ 3. Ustanawia się zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-07