Zarządzenie nr 224/2013 z dnia 2013-04-26

Numer 224/2013
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 201% rok
Data wydania 2013-04-26

ZARZĄDZENIE NR 224/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 201% rok

Na podstawie art. 270 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się sprawozdanie finansowe Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok, w skład którego wchodzą:

  1. bilans z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
  2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
  3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
  4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, stanowiące załącznik Nr 4 do Zarządzenia,

5)informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego, stanowiące załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie do dnia 31 maja 2013 roku Radzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18