Zarządzenie nr 230/2013 z dnia 2013-06-03

Numer 230/2013
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020;.
Data wydania 2013-06-03

ZARZĄDZENIENR   230 /2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 03 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 39 art. 40, art. 46, art. 53 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020" stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3 określa się na: od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 8 lipca 2013 r, włącznie.

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze :

-pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,

- ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,

16-320 Bargłów Kościelny,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich

bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                             /)

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18