Zarządzenie nr 233/2010 z dnia 2010-06-28

Numer 233/2010
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011.
Data wydania 2010-06-28

ZARZĄDZENIE NR 233/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne(Dz. U. Nr 95, poz. 612) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosków do dyrektorów szkół o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, przez rodziców oraz inne uprawnione osoby w okresie od 01 września 2010r. do 15 września 2010r.

§ 2. Zobowiązuję dyrektorów szkół do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4 ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. oraz przekazania jej do Wójta Gminy Bargłów Kościelny do dnia 30 września 2010r.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08