Zarządzenie nr 233/2013 z dnia 2013-06-13

Numer 233/2013
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-06-13

ZARZĄDZENIE NR 233/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok.

  1. udzielenia Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok.
  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 .
  3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  4. zmiany uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  5. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  6. zmiany uchwały Nr XI11/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

8)   zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

9)  zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 marca 2013 roku w
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

10)   zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.

11)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016.

stanowiące załączniki Nr 1-11 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 10 i pkt 11 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18