Zarządzenie nr 237/2013 z dnia 2013-06-27

Numer 237/2013
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy działalność pożytku publicznego na rok 2014
Data wydania 2013-06-27

ZARZĄDZENIE NR 237/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia-27 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy

Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2014

Napodstawie art 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr III/16/10Rady Gminy Bargłów Kościelny zdnia 30 grudnia 2010r.wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3 określa się na: od 01 lipca 2013 r. do dnia 14 lipca 2013 r. włącznie.

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18