Zarządzenie nr 239/2013 z dnia 2013-07-03

Numer 239/2013
w sprawie :powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wydania 2013-07-03

Zarządzenie nr 239/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

zdnia03.07.2013r

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art. 9g ust 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się „Komisję Egzaminacyjną" do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.     Przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę                            -   Przewodniczący

  1. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty                                             -      Członek
  2. Dyrektor szkoły , w której nauczyciel jest zatrudniony                  -      Członek
  3. Dwaj Eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Członkowie

§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydanie nauczycielom zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z wzorem i zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§3 Przyjmuje się „Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§4 Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 30.07.2013r

§5 Komisja o której mowa w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia egzaminu.

§6 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18