Zarządzenie nr 23/2005 z dnia 2005-06-02

Numer 23/2005
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2005-06-02

ZARZĄDZENIE   NR 23/05 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)      zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym ,

2)  przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Bargłów Kościelny,

3)      zmian w budżetu Gminy na 2005 rok,

stanowiące załączniki Nr 1- 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika   Gminy   do   przedstawiania   w   czasie   obrad   sesji   projektu   uchwały wymienionej w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01