Zarządzenie nr 241/2010 z dnia 2010-07-30

Numer 241/2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Data wydania 2010-07-30

Zarządzenie nr 241/10

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30.07.2010r

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się „Komisję Egzaminacyjną" do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.  Przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę                           -   Przewodniczący

2.             Przedstawiciel Kuratorium Oświaty                                            -      Członek

3.             Dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony                 -      Członek

4.             Dwaj Eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Członkowie

 

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydanie nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z wzorem i zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§3 Przyjmuje się „Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§4 Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 19.08.2010r

§5 Komisja o której mowa w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia egzaminu.

§6 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08