Zarządzenie nr 245/2013 z dnia 2013-07-29

Numer 245/2013
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2013 roku
Data wydania 2013-07-29

Zarządzenie nr 245/2013

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za II kwartał 2013 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ZałącznikNr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 245/2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wójta Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 29 lipca 2013 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za II kwartał 2013 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-VI

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

20 540 361,00

9 972 043,49

48,55

1. Dochody bieżące

17 698 985,00

9 896 722,12

55,92

2. Dochody majątkowe

2 841 376,00

75 321,37

2,65

II. WYDATKI

19 080 149,00

7 676 833,12

40,23

1. Wydatki bieżące

15 477 233,00

7 571 772,12

48,92

2. Wydatki majątkowe

3 602 916,00

105 061,00

2,92

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

1 460 212,00

2 295 210,37

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-1 460 212,00

58 508,56

-

1. Przychody ogółem, z tego:

300 000,00

941 228,56

-

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

300 000,00

941 228,56

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 760 212,00

882 720,00

50,15

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 760 212,00

882 720,00

50,15

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-07-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-07-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-07-31