Zarządzenie nr 247/2013 z dnia 2013-08-06

Numer 247/2013
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2013 roku.
Data wydania 2013-08-06

ZARZĄDZENIE NR 247/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za

pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/172/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2013 roku obejmującą następujący zakres:

  1. informację o realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1,
  2. informację o realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2,
  3. zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienalezącym

do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3,                                                          

4) zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego według

załącznika Nr 4,

5)  część opisową według załącznika Nr 5.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych według załącznika Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za pierwsze półrocze 2013 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18